plagiat

ebsco

placpigal

Fundacja Matematyak dla Wszystkich

Aktywni logo

 

 

 

 

 

 

Rekruatcja w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej

DWULETNIE STUDIA MAGISTERSKIE
W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

FIZJOTERAPIA
pasek

 

  Studia II stopnia kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra. Absolwent uzyskuje wykształcenie i przygotowanie zawodowe, uprawniające do pracy z osobami chorymi, niepełnosprawnymi oraz zdrowymi w zakresie profilaktyki. 
  Są to jedyne studia II stopnia w uczelniach niepublicznych województwa śląskiego.

Czesne za rok akademicki:

 • studia stacjonarne i niestacjonarne – 5.800,-zł (2.900,-zł za semestr).
  Przy wpłacie za cały rok akademicki 2016/2017 do 30.09.2016 r. I rok studiów – 5.700,-zł (3.000,-zł za semestr zimowy, 2.700,-zł za semestr letni).

 

PEDAGOGIKA
pasek

 

 1. Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
  Studia umożliwiają poznanie metody realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w pierwszym etapie edukacji dziecka - w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
 2. Pedagogika wczesnoszkolna i oligofrenopedagogika
  Studia umożliwiają poznanie metody realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych na wczesnoszkolnym etapie edukacji dziecka oraz działania diagnostyczne i rewalidacyjne dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Absolwent może podjąć pracę m.in. w klasach integracyjnych.
 3. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
  Studia umożliwiają poznanie zasad prowadzenia działań opiekuńczych i wychowawczych oraz zasad funkcjonowania państwowego i społecznego sytemu opieki wobec dzieci i młodzieży.
 4. Terapia zajęciowa
  Studia umożliwiają pogłębione rozumienie mechanizmów zachowań człowieka w różnym wieku i z różną niepełnosprawnością oraz w różnych sytuacjach życiowych i wykorzystywanie w praktyce różnych form, technik i metod terapii zajęciowej.
 5. Pedagogika rodziny
  Studia umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do udzielania profesjonalnej pomocy rodzinie oraz nabycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do planowania, podejmowania i monitorowania działań związanych z pomocą dziecku i rodzinie.
 6. Pedagogika resocjalizacyjna – nowość
  W trakcie studiów absolwent nabywa umiejętności między innymi w zakresie diagnozowania resocjalizacyjnego i stosowania metod resocjalizacji w praktyce pedagogicznej. Studia przygotowują do pracy w placówkach resocjalizacyjnych, interwencyjnych i socjalizacyjnych. Absolwenci mają również możliwość pracy w szkołach, internatach, poradniach specjalistycznych, sądach, policji i straży miejskiej, w administracji samorządowej oraz w stowarzyszeniach i fundacjach. 

Czesne za rok akademicki:

 • studia stacjonarne i niestacjonarne – 4.500,-zł (2.250,-zł za semestr).
  Przy wpłacie za cały rok akademicki 2016/2017 do 30.09.2016 r. I rok studiów – 4.400,-zł (2.350,-zł za semestr zimowy, 2.050,-zł za semestr letni).

pasek

 

Opłata rekrutacyjna na wszystkie kierunki:

  • 30,-zł przy zapisie na studia do 15.07.2016 r. 
  • 200,-zł przy zapisie na studia od 16.07.2016 r. 
   W przypadku rezygnacji ze studiów nie podlega zwrotowi.

  • Opłata płatna jest na konto Wyższej Szkoły Administracji w terminie do dnia złożenia dokumentów. Numer konta: Bank PEKAO 45 1240 1170 1111 0010 0412 2435 
  Dopuszcza się możliwość wpłaty czesnego w ratach pod warunkiem złożenia pisemnego oświadczenia w Biurze Obsługi Finansowej Studentów Uczelni do dnia 30.09.2016 r.

Bonifikaty:

 • Opłata za IV semestr studiów II stopnia jest pomniejszona o 20% dla studentów Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej, którzy rozpoczną naukę na studiach II stopnia w roku akademickim 2016/2017 pod warunkiem, że są absolwentami studiów I stopnia Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej.
 • Druga specjalność bezpłatnie (po uzyskaniu uprzedniej zgody Dziekana Wydziału).
 • Studentom, których członek rodziny (ojciec/matka/córka/syn/brat/siostra/mąż/żona) jest aktualnie studentem lub słuchaczem Wyższej Szkoły Administracji przysługuje zniżka 25% czesnego za każdy drugi semestr nauki w danym roku akademickim w WSA dla każdej z osób (należy okazać dokument potwierdzający pokrewieństwo podczas procesu rekrutacji).

Promocje nie łączą się.

 

Wymagane dokumenty:

 1. wypełniona ankieta osobowa
  do pobrania: kierunek fizjoterapia – PDF, DOC; kierunek pedagogika – PDF, DOC; wersja dla cudzoziemców – PDF, DOC
 2. świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis),
 3. kserokopia świadectwa dojrzałości,
 4. dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich wraz z suplementem (oryginał lub odpis),
 5. kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
 6. kserokopia suplementu do dyplomu,
 7. 3 fotografie legitymacyjne (o wymiarach 30 x 42 mm),
 8. kserokopia dowodu osobistego (obie strony),
 9. kserokopia dowodu wpłaty wpisowego.

Kandydaci na kierunek fizjoterapia składają dodatkowo:

 1. orzeczenie lekarskie o zdolności do podjęcia studiów na kierunku fizjoterapia, wystawione przez lekarza medycyny pracy,
 2. kserokopię wyników badań na nosicielstwo z pracowniczej książeczki zdrowia,
 3. kserokopię szczepienia na WZW (przeciwko żółtaczce).

 

Dokumenty prosimy składać w teczce aktowej opisanej imieniem i nazwiskiem, kierunkiem studiów (administracja, fizjoterapia lub pedagogika), stopniem (I - studia licenckie lub II - magisterskie) i trybem (stacjonarne lub zaoczne).

 

Dział Rekrutacji znajduje się w sali nr 4 (parter) w siedzibie WSA przy pl. Marcina Lutra 7. 
Czynny jest od poniedziałku do czwartku w godz. 09.00 - 16.00, w piątki w godz. 10.00 - 18.00.
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel.: 33/815-11-08 wew. 119

 

Bieżace informacje z uczelni znaleźć można w dziale aktualności na naszej stronie internetowej. Zapraszamy również na nasz profil na Facebooku oraz na stronę Samorządu Studenckiego.

 

Formularz on-line »

Wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych »