plagiat

ebsco

placpigal

Fundacja Matematyak dla Wszystkich

Aktywni logo

 

 

 

 

 

 

Rekruatcja w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej

 

Studia na kierunku pedagogika

Pedagogika należy do nauk społecznych i charakteryzuje się dużą interdyscyplinarnością. Ponieważ ma ona swoje źródła w filozofii, psychologii, socjologii i w wielu dziedzinach humanistycznych, student pedagogiki musi być otwarty na różne rodzaje i formy wiedzy. Pedagogika obejmuje swoim zakresem wszelkie formy kształcenia dzieci i młodzieży, a także pozwala uzyskać informacje dotyczące pomocy społecznej dla osób poszkodowanych przez los oraz  w zakresie opieki nad osobami starszymi. Studia kształtują szeroką gamę umiejętności i kompetencji społecznych oczekiwanych przez przyszłych pracodawców, niezbędnych dla sprawnego funkcjonowania w warunkach gospodarki wolnorynkowej.

Absolwent  studiów I stopnia dysponuje podstawową wiedzą ogólnopedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz do kształtowania własnego rozwoju zawodowego. Absolwent uzyskuje podstawowe kwalifikacje zawodowe zależne od wybranej specjalności, z możliwością orientacji na konkretną specjalność pedagogiczną.
 
Absolwent studiów II stopnia dysponuje rzetelnym przygotowaniem teoretycznym o charakterze interdyscyplinarnym zorientowanym na konkretną specjalność pedagogiczną. Posiada  umiejętności dostrzegania oraz samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu wybranej specjalności. Jest przygotowany do działalności prospołecznej.

Każda ze specjalności na kierunku Pedagogika ma charakter praktyczny, co oznacza, że co najmniej połowa zajęć prowadzona jest w formie ćwiczeniowo-warsztatowej. Zajęcia prowadzone są przez praktyków zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i instytucjach zajmujących się opieką, wychowaniem i pomocą rodzinie. Dzięki temu już od początku studiów student zdobywa umiejętności niezbędne w przyszłej pracy zawodowej.
W programie studiów dużą rolę odgrywają praktyka zawodowa oraz współpraca z lokalnymi instytucjami zajmującymi się pracą z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi.

Dwa dyplomy w 2 lata! Możliwość łączenia studiów magisterskich z podyplomowymi.
Dla studentów studiów magisterskich rozpoczynających studia podyplomowe najpóźniej w 3 semestrze studiów drugiego stopnia – zniżka 30%  na studia podyplomowe.

Bliższe informacje w zakładkach: Studia licencjackie, Studia magisterskie