plagiat

ebsco

placpigal

Fundacja Matematyak dla Wszystkich

Aktywni logo

 

 

 

 

 

 

 

Studia na kierunku administracja

Administracja, jako kierunek studiów, jest przedmiotem zainteresowania nauk prawnych, ekonomicznych i społecznych.

Interdyscyplinarność kształcenia związana jest głownie z różnorodnością struktur administracyjnych, rozległym zakresem wykonywanych przez administracje zadań i pełnionych funkcji oraz szeroką gamą prawnie określonych form, metod i procedur ich działania.

Uzawodowiona forma studiów oparta na programie kształcenia o profilu praktycznym ukierunkowana jest w dużej mierze na kształtowaniu umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej.

Wysoka jakość zajęć dydaktycznych gwarantuje kadra pracowników naukowo-dydaktycznych wspomagana przez nauczycieli akademickich posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w różnych obszarach działalności administracyjnej.

Program kształcenia dostosowany jest do rzeczywistych potrzeb rynku pracy, spełnia wymogi dotyczące kwalifikacji zawodowych oczekiwanych przez pracodawców oraz zapewnia studentowi możliwość wyboru własnego zainteresowania naukowego i drogi rozwoju zawodowego.

Absolwent studiów I stopnia posiada uporządkowaną wiedzę na temat organizacji i kompetencji administracji funkcjonujących w różnych sferach życia społecznego i gospodarczego ściśle związaną z nauką prawa, administracji, ekonomią i zarządzaniem publicznym wzbogaconą z wiedzą z zakresu socjologii, psychologii, nauki o poznaniu i komunikacji społecznej oraz logiki i informatyki prawniczej.

Absolwent posiada również umiejętności praktyczne korzystania z wiedzy oraz stosowania prawa w konkretnych sprawach i sytuacjach miejsca pracy. Potrafi także identyfikować, opisywać i samodzielnie rozwiązywać problemy należące do jego zadań i obowiązków pracowniczych.

Potwierdzeniem wysokich standardów procesu kształcenia na kierunku Administracja jest pozytywna one Polskiej Komicji Akredytacyjnej przedłużająca Wydziałowi Administracji uprawniania do prowadzenia kierunku do roku akademickiego 2023/2024.

Dwa dyplomy w 2 lata! Możliwość łączenia studiów magisterskich z podyplomowymi.
Dla studentów studiów magisterskich rozpoczynających studia podyplomowe najpóźniej w 3 semestrze studiów drugiego stopnia – zniżka 30%  na studia podyplomowe.

Bliższe informacje w zakładkach: Studia licencjackie, Studia magisterskie