plagiat

ebsco

Oferta edukacyjna WSA

Central and East European Studies (in English)

 

 

 

Kierunek: PEDAGOGIKA
Dziekan: dr Arkadiusz Wąsiński

Wyższa Szkoła Administracji oferuje studia I i II stopnia na kierunku pedagogika. Nasi studenci pedagogiki zdobywają wiedzę teoretyczną, umiejętności praktyczne i kompetencje zawodowe zarówno z zakresu pedagogiki rozumianej jako dyscyplina naukowa, jak i specjalistycznej działalności zawodowej przygotowującej do podjęcia pracy wychowawczej, dydaktycznej, opiekuńczej, diagnostycznej, terapeutycznej, a nawet pomocowej i socjalnej w pracy z rodziną. Na kierunku pedagogika kładzie się duży nacisk na praktyczne przygotowanie do zawodu zgodnie z sugestiami i oczekiwaniami przyszłych pracodawców. Stąd znacząca ilość zajęć dydaktycznych jest realizowana w formie ćwiczeń, konwersatoriów, zajęć terenowych i praktyk studenckich.
Program kształcenia na studiach pedagogicznych I i II stopnia spełnia w zakresie treści ogólnych, kierunkowych, specjalnościowych i do wyboru wymogi ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw.  

Pedagogika to doskonały kierunek dla osób zamierzających podjąć pracę w instytucjach:

  • edukacyjnych (np. przedszkolach, szkołach, ośrodkach metodycznych);
  • opiekuńczo-wychowawczych (np. świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych, domach dziecka, ośrodkach adopcyjnych);
  • diagnostyczno-terapeutycznych (np. poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach wczesnej interwencji);
  • rehabilitacyjno-terapeutycznych (np. warsztatach terapii zajęciowej, placówkach edukacyjno-rehabilitacyjnych, prewentoriach uzdrowiskowych);
  • edukacji ustawicznej (np. ośrodkach kształcenia ustawicznego, uniwersytetach trzeciego wieku, klubach seniora, organizacjach działających na rzecz aktywizacji osób starszych);
  • pomocy społecznej (np. ośrodkach pomocy społecznej, domach pomocy społecznej, schroniskach, sanatoriach, hostelach, noclegowniach);
  • wydziałach polityki społecznej jednostek samorządowych w zakresie zadań asystenta rodziny.

 

 


Studenci studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku pedagogika mogą wybrać jedną z sześciu specjalności wraz z modułem tematycznym do wyboru:

1.    Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna*

*    oferta studiów dla absolwentów studiów I stopnia na kierunkach i specjalnościach niekończących się kwalifikacjami nauczania w przedszkolu i szkole podstawowej w klasach I-III.


    Wybór tej specjalności nie zawiera dodatkowego modułu specjalizacyjnego z uwagi na zakres merytoryczny i godzinowy edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej określony w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

2.    Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna**  
Moduły tematyczne specjalizacyjne do wyboru:
    a) oligofrenopedagogika
    b) terapia pedagogiczna

**    oferta studiów wyłącznie dla absolwentów studiów I stopnia kierunku pedagogicznego, o specjalności Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, którzy uzyskali kwalifikacje nauczycielskie do pracy na stanowisku nauczyciela w toku 3-letnich licencjackich studiów pedagogicznych.

3.    Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Moduły tematyczne specjalizacyjne do wyboru:
    a) opieka nad przewlekle chorym
    b) terapia pedagogiczna

4.    Pedagogika rodziny
Moduły tematyczne specjalizacyjne do wyboru:
    a) asystent rodziny
    b) mediacje w środowisku rodzinnym i lokalnym

5.    Andragogika
Moduły tematyczne specjalizacyjne do wyboru:
    a) doradztwo zawodowe
    b) mediacje w środowisku rodzinnym i lokalnym
    c) edukacja ludzi w okresie późnej dorosłości

6.    Terapia zajęciowa
Moduły tematyczne specjalizacyjne do wyboru:
    a) doradztwo zawodowe
    b) mediacje w środowisku rodzinnym i lokalnym

Informacje dodatkowe
Studia na kierunku pedagogika umożliwiają dokonanie wyboru specjalności pedagogicznej oraz tematycznego modułu specjalizacyjnego z oferty modułów przypisanych poszczególnym specjalnościom. Wyboru specjalności i tematycznego modułu specjalizacyjnego dokonuje się pod koniec pierwszego semestru studiów. Studenci mają tym samym czas do podjęcia decyzji dotyczącej interesującej ich specjalności ukierunkowującej ich zawodowo do pracy w określonych typach placówek oświatowych, opiekuńczych, diagnostycznych, terapeutycznych, pomocowych i socjalnych.
Studenci pedagogiki na specjalności zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna oraz zintegrowana edukacja wczesnoszkolna w ciągu 2 lat studiów odbywają obowiązkowe praktyki w placówkach zgodnych zakresem własnej działalności statutowej z realizowanymi specjalnościami i tematycznymi modułami specjalizacyjnymi. Na pozostałych specjalnościach możliwy jest dobrowolny udział w praktykach pedagogicznych w celu zdobywania i pogłębiania w nowych obszarach pracy zawodowej kompetencji pedagogicznych.
Wszyscy studenci uczestniczą od pierwszego semestru studiów w seminariach dyplomowych prowadzonych przez doświadczonych nauczycieli akademickich przygotowujących ich do samodzielnego napisania pracy magisterskiej.
Ponadto studenci mają możliwość do twórczego udziału w pracach samorządu studenckiego, naukowych kołach studenckich, akademickim klubie sportowym oraz zróżnicowanych inicjatywach naukowych, wydawniczych, społecznych i kulturalnych realizowanych na Wydziale Nauk Humanistycznych i Studiów Międzynarodowych oraz przedsięwzięciach międzywydziałowych naszej Uczelni.
Po zakończeniu studiów absolwenci uzyskują suplement oraz dyplom magistra z zakresu pedagogiki uprawniający do podjęcia pracy zawodowej zgodnej z profilem wybranej specjalności.


Informacje dla kandydatów na studia pedagogiczne II stopnia nie posiadających wykształcenia pedagogicznego

Zgodnie z założeniami Procesu Bolońskiego studia II stopnia na kierunku pedagogika mogą podjąć absolwenci innych kierunków studiów I stopnia niezwiązanych z pedagogiką. Uzyskanie kwalifikacji zawodowych uzależnione jest od zrealizowania - w trybie indywidualnym - różnic programowych. Obejmują one przedmioty z zakresu treści podstawowych i kierunkowych dla kierunku pedagogika:

1

Wprowadzenie do psychologii

2

Wprowadzenie do pedagogiki

3

Teoretyczne podstawy wychowania

4

Psychologia rozwojowa i osobowości

5

Główne doktryny i systemy pedagogiczne

6

Socjologia wychowania

7

Podstawy dydaktyki ogólnej

8

Historia myśli filozoficznej

9

Emisja głosu (przedmiot wyłącznie dla studentów specjalności nauczycielskich)

10

Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania (przedmiot wyłącznie dla studentów specjalności nauczycielskich)

11

Pedagogika opiekuńcza (przedmiot wyłącznie dla studentów specjalności nauczycielskich)

11

Praktyki

Koszt realizacji różnic programowych to150 zł/ przedmiot.

Istnieje możliwość nieodpłatnego zaliczenia przez Dziekana części przedmiotów z różnic programowych na podstawie suplementu do dyplomu ukończenia studiów licencjackich. Koszt realizacji różnic kształtuje się wtedy proporcjonalnie do ilości przedmiotów.