plagiat

ebsco

placpigal

Fundacja Matematyak dla Wszystkich

Aktywni logo

 

 

 

 

 

 

Rekruatcja w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej

DWULETNIE STUDIA MAGISTERSKIE
W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

 

 

PEDAGOGIKA
pasek

 

 1. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną  NOWOŚĆ
  Program specjalności  obejmuje wiedzę z zakresu: pedagogiki ogólnej, socjologii, prawa i psychologii oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu: edukacji zdrowotnej, komunikacji interpersonalnej, interwencji kryzysowej czy stymulacji rozwoju dziecka. W programie nauczania ogromną wagę przywiązujemy do integracji wiedzy z umiejętnościami praktycznymi. Uczymy studentów umiejętności podejmowania niezbędnych działań diagnostycznych, stymulujących i terapeutycznych w zakresie wszechstronnego rozwoju jednostki. Studenci przygotowywani są do samodzielnej identyfikacji problemów i zadań w zakresie wychowania i opieki oraz sposobów ich rozwiązywania.
  Absolwenci posiadają kwalifikacje do pracy na stanowiskach nauczyciela pedagoga w przedszkolach, szkołach i placówkach systemu oświaty, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, nauczyciela wychowawcy w świetlicach szkolnych i internatach, nauczyciela terapeuty pedagogicznego. Są przygotowani do pracy w ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych, ośrodkach szkolno-wychowawczych, internatach, bursach, świetlicach środowiskowych i profilaktyczno-terapeutycznych, w organizacjach pozarządowych prowadzących działalność opiekuńczo-wychowawczą, profilaktyczno-terapeutyczną oraz interwencyjną w sytuacjach kryzysowych.

 2. Pedagogika resocjalizacyjna z terapią
  W trakcie studiów absolwent nabywa umiejętności między innymi w zakresie diagnozowania resocjalizacyjnego i stosowania metod resocjalizacji w praktyce pedagogicznej. Studia przygotowują do pracy w placówkach resocjalizacyjnych, interwencyjnych i socjalizacyjnych. Absolwenci studiów uzyskują specjalistyczną wiedzę z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej i penitencjarnej oraz patologii społecznych, profilaktyki społecznej i terapii. Zdobędą również praktyczne umiejętności diagnozowania, projektowania i ewaluacji oddziaływań resocjalizacyjnych. Absolwenci mają również możliwość pracy w szkołach, internatach, poradniach specjalistycznych, sądach, policji i straży miejskiej, w administracji samorządowej oraz w stowarzyszeniach i fundacjach.

 3. Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
  W ramach specjalności student zdobędzie wiedzę z zakresu takich przedmiotów, jak np.: edukacja matematyczna z metodyką, edukacja polonistyczna z metodyką emisja głosu, metodyka edukacji wczesnoszkolnej, pedagogika wczesnoszkolna, psychologia wychowawcza, pedagogika przedszkolna, metodyka edukacji przedszkolnej, warsztaty metodyki przedszkolnej, warsztat kompetencji pedagogicznych nauczyciela, profilaktyka społeczna wieku przedszkolnego i wczesnoszkolnego, warsztat zastępowania agresji, praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Absolwent specjalizacji jest przygotowany do pracy na stanowisku nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w klasach od I do III oraz przedszkolach, a także innych formach wychowania przedszkolnego. Możliwe miejsca pracy: instytucje oświatowe, placówki opiekuńcze, placówki pomocy dziecku, przedszkole publiczne i prywatne, szkoła podstawowa, prywatne placówki szkolne, placówki wspierające rodzinę dysfunkcyjną, instytucje organizujące czas wolny dla dzieci i młodzieży, instytucje prowadząc działalność na rzecz dziecka i rodziny.

 4. Pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną NOWOŚĆ
  Absolwent specjalności jest  przygotowany do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej (klasy I-III szkoły podstawowej) oraz do integrowania oddziaływań natury terapeutycznej z codziennymi czynnościami podejmowanymi na zajęciach w przedszkolu i szkole (w klasach I-III) oraz placówkach prowadzących terapię pedagogiczną (np. w świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych). Posiada kwalifikacje do pracy  jako terapeuta pedagogiczny do prowadzenia grupowych i indywidualnych specjalistycznych zajęć terapii specjalistycznej, w tym: zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w zakresie specyficznych trudności w zakresie uczenia się podstawowych kompetencji szkolnych oraz zajęć socjoterapeutycznych wobec dzieci/uczniów z zaburzeniami funkcjonowania w grupie rówieśniczej (przedszkola i klasy szkolnej).

 5. Terapia zajęciowa z arteterapią NOWOŚĆ
  Celem studiów z jest poszerzenie kompetencji z zakresu diagnozy, projektowania, prowadzenia oraz ewaluowania procesu terapeutycznego przy zastosowaniu różnych, odpowiednio dobranych narzędzi z zakresu pedagogiki oraz terapii zajęciowej oraz dostarczenie studentom konkretnych narzędzi i technik, umożliwiających podnoszenie jakości i efektywności ich warsztatu pracy pedagogiczno-terapeutycznej.
  Program studiów Terapia zajęciowa z arteterapią obejmuje przedmioty pedagogiczne, psychologiczne oraz bezpośrednio związane z terapią zajęciową. Treści programu obejmują specjalistyczną wiedzę i kompetencje z zakresu metod diagnozy i interwencji, metod i form terapii zajęciowej oraz arteterapii, a także z zakresu planowania i realizowania indywidualnego i grupowego programu pracy z zastosowaniem różnych, odpowiednio dobranych metod terapii zajęciowej oraz projektowania i modyfikowania zajęć, w zależności od potrzeb i możliwości funkcjonalnych uczestników. Absolwent będzie mógł podjąć pracę w placówkach edukacyjnych, warsztatach terapii zajęciowej, placówkach pomocowych, dziennych domach pomocy społecznej, środowiskowych domach pomocy społecznej, zakładach pomocy społecznej, klubach seniora, organizacjach pozarządowych prowadzących zajęcia z terapii zajęciowej, świetlicach socjoterapeutycznych i placówkach resocjalizacyjnych.
 6. Terapia pedagogiczna z edukacją włączającą NOWOŚĆ
  Po ukończeniu tej specjalności absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na wdrażanie i planowanie działań profilaktycznych, diagnostycznych oraz terapeutycznych dla dzieci z różnymi rodzajami zaburzeń i niepełnosprawności, a także inicjowanie działań w obszarze wczesnego wspomagania rozwoju. Specjalność przygotowuje do prowadzenia diagnozy pedagogicznej. Absolwent posiada umiejętności wykorzystania wiedzy interdyscyplinarnej do przeprowadzenia diagnozy indywidualnej i środowiskowej oraz projektowania indywidualnych i systemowych działań. Potrafi samodzielnie tworzyć programy terapeutyczne dla dzieci z różnymi rodzajami zaburzeń i niepełnosprawności, a także realizuje owe działania w praktyce. Posiada umiejętności stymulowania rozwoju dziecka poprzez stosowanie technik kompensacyjnych, psychoterapeutycznych, artystycznych i aktywizujących. Potrafi udzielić skutecznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, które przebywają w różnego typu placówkach edukacyjnych i oświatowo-wychowawczych. Istotne znaczenie będą miały tu umiejętności pozwalające na prowadzenie działań terapeutycznych w formie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych działań o charakterze terapeutycznym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Absolwent w zakresie kompetencji społecznych ma świadomość potrzeby integrowania.

 

Czesne za rok akademicki:

 • studia stacjonarne i niestacjonarne – 4.500,00 zł (2.250,00 zł za semestr).
  Przy wpłacie za cały rok akademicki 2017/2018 do 30.09.2017 r. I rok studiów – 4.400,00 zł (2.350,00 zł za semestr zimowy, 2.050,00 zł za semestr letni).

 

 Dział Rekrutacji znajduje się w sali nr 10 (I piętro) w siedzibie WSA przy pl. Marcina Lutra 7
Czynny jest od poniedziałku do czwartku w godz. 10:00–16:00, w piątki w godz. 12:00–18:00.
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel.: 33/815-11-08 wew. 124, 119

Wszelkie opłaty za studia należy wpłacać na poniższe konto:
PEKAO BP  Nr konta  88 1020 1390 0000 6102 0578 4386

 

Więcej informacji o wymaganych dokumentach, opłatach oraz pozostałe informacje rekrutacyjne w zakładce Kandydat »