plagiat

ebsco

placpigal

Fundacja Matematyak dla Wszystkich

Aktywni logo

 

 

 

 

 

 

„Przez praktykę do wiedzy” nowy projekt europejski Wyższej Szkoły Administracji

We wrześniu 2010 r. rozpoczęła się realizacja projektu „Przez praktykę do wiedzy”, którego celem jest zwiększenie jakości prowadzonych praktyk poprzez modernizację programu praktyk pedagogicznych i podniesienie kompetencji 240 studentek WSA oraz 50 nauczycielek i nauczycieli z wybranych placówek oświatowych. Projekt „Przez praktykę do wiedzy” jest realizowany w partnerstwie z Towarzystwem Szkolnym im. Mikołaja Reja w Bielsku-Białej.

Projekt trwający od września 2010 r. do lipca 2014 r. obejmuje m.in. przeprowadzenie gruntownej, realizowanej przy aktywnym udziale studentów i nauczycieli analizy programów praktyk oraz opracowanie na jej podstawie i wdrożenie nowego Programu Praktyk Pedagogicznych, przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla opiekunów praktyk i studentów, a także publikację szeregu raportów i poradników dla nauczycieli.

Zapraszamy na portal internetowy projektu: www.praktykaiwiedza.edu.pl
Informacji na temat projektu udziela Biuro Projektów Europejskich WSA, Budynek A, pok. nr 6.
Tel. 33 810 01 89, w. 142.

Projekt „Przez praktykę do wiedzy” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 3.3.2. POKL. Instytucją wdrażającą jest Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 

kapital_ludzki_m do_wiedzy_m UE_m

Projekt „Przez praktykę do wiedzy” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 3.3.2. POKL. Instytucją wdrażającą jest Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 

 
Szkolnictwo Wyższe i nauka

UE_mWyższa Szkoła Administracji jest partnerem w Projekcie „Kształcimy praktyków”, realizowanym przez  Bielską Wyższą Szkołę im. Józefa Tyszkiewicza (Lidera Partnerstwa), w ramach Priorytetu IV Szkolnictwo Wyższe i nauka, Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.4.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt realizowany b w latach 2010-2014. WSA odpowiedzialna jest za zadanie określone w Projekcie jako Wsparcie dla studentów niepełnosprawnych.
_


 

Kształcenie kadry zarządzającej instytucji pomocy i integracji społecznej w formie studiów podyplomowych.

W dniu 22.02.2012 r., Wydział Administracji Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej rozpoczął realizację III edycji Studiów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z poddziałania: Kształcenie kadry zarządzającej instytucji pomocy i integracji społecznej w formie studiów podyplomowych.

Studia prowadzone były na 3 specjalnościach:
•    Administracja i zarządzanie,
•    Zarządzanie funduszami europejskimi,
•    Organizacja pomocy społecznej.

Uczestniczyło w nich ponad 150 słuchaczy z województwa śląskiego, zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej. Studia trwały 2 semestry, ich realizacja zakończyła się w listopadzie 2012 r.

 

logotypy_ciag_znakow_mm

 


 
„Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia i integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów społecznych i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska-Białej”

„Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia i integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów społecznych i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska-Białej”

„Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia i integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów społecznych i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska-Białej”
Wyższa Szkoła Administracji uczestniczyła jako partner w innowacyjnym projekcie „Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia i integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów społecznych i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska-Białej” w ramach Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.4 Projekty innowacyjne w ramach tematu: „Rozwiązania systemowe pozwalające zintegrować prace publicznych i niepublicznych jednostek działających na rzecz osób wykluczonych społecznie oraz wypracowanie mechanizmów współpracy pracowników socjalnych z pracownikami innych instytucji publicznych oraz organizacji świadczących usługi na rzecz klientów pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Celem projektu było zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy pracowników instytucji publicznych i niepublicznych, działających w obszarze pomocy  i integracji społecznej oraz rynku pracy. Dla osiągnięcia tego celu wypracowany został model współpracy w ramach prowadzonych wspólnie lokalnych diagnoz społecznych. Ważną częścią projektu było opracowanie i wydanie podręcznika wspólnie wypracowanego modelu oraz stworzenie innowacyjnej platformy: interaktywnej mapy problemów społecznych.
Projekt realizowany był do 31 grudnia  2013 roku, funkcję lidera pełnił Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bielsku – Białej a drugim partnerem obok WSA był bielski Powiatowy Urząd Pracy.
Testowa wersja strony internetowej projektu: http://kooperacjaplus.eu/

logotypy_ciag_znakow_mm


 

Kształcenie kadry zarządzającej instytucji pomocy
i integracji społecznej w formie studiów podyplomowych.

W dniu 16.03.2011 r., Wydział Administracji Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej rozpoczął realizację II edycji Studiów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z poddziałania: Kształcenie kadry zarządzającej instytucji pomocy i integracji społecznej w formie studiów podyplomowych.
Studia prowadzone były na 4 specjalnościach:
•    Administracja i zarządzanie,
•    Zarządzanie instytucjami pomocy społecznej,
•    Zarządzanie funduszami europejskimi,
•    Organizacja pomocy społecznej.
Uczestniczyło w nich ponad 200 słuchaczy z województwa śląskiego, zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej. Studia trwały 2 semestry, ich realizacja zakończyła się w grudniu 2011 r.

logotypy_ciag_znakow_mm


 

Ruszyła I edycja studiów podyplomowych w WSA współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

Wyższa Szkoła Administracji - jako jedna z 30 uczelni w kraju - realizowała studia podyplomowe z zakresu Organizacji i zarządzania w pomocy społecznej w ramach projektu 1.45 „Kształcenie kadry zarządzającej instytucji pomocy i integracji społecznej w formie studiów podyplomowych”. Studia współfinansowane były przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestniczyło  w nich ponad 90 słuchaczy z województwa śląskiego i małopolskiego zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej. Studia trwały 2 semestry, ich realizacja zakończyła się w sierpniu 2010 r.

ue_3_m

 

Terapia zajęciowa

bielsko 350x350cccProjekt realizowany był w latach 2009-2012 przez cztery uczelnie wyższe oraz Stowarzyszenie „Edukacja dla Przedsiębiorczości”.
Realizacja projektu stanowiła pierwszy krok na drodze dostosowania polskiego systemu kształcenia w zakresie terapii zajęciowej do obowiązujących w krajach europejskich standardów ustalonych przez Światową Federację Terapeutów Zajęciowych (WFOT) i Europejską Sieć Terapii Zajęciowej w Szkolnictwie Wyższym (ENOTHE).

www.tz.edp.org.pl >>

 

 

Akademia Ekonomii Społecznej

UE_KPŚląska Fundacja ETOH - Błękitny Krzyż (lider projektu) oraz Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej realizowały wspólnie projekt pn. AKADEMIA EKONOMII SPOŁECZNEJ skierowany do podmiotów ekonomii społecznej (w szczególności do organizacji pozarządowych, organizacji oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym) zarejestrowanych na terenie objętym projektem tj. na obszarze miasta Bielska-Białej oraz powiatów: bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego i pszczyńskiego.

www.aes.wsa.bielsko.pl


 
Nowy międzynarodowy projekt WSA

Nowy międzynarodowy projekt WSA

Nowy międzynarodowy projekt WSAWyższa Szkoła Administracji realizowała projekt „Rozwój źródeł ludzkich Śląska Czesko-Polskiego”. Naszym partnerem była Vysoká Škola Sociálně Správní, Institut Celoživotního Vzděláváni w Havířovie. Zrealizowane działania to: badania naukowe, szkolenie z języka czeskiego, studia podyplomowe „Specjalista ds. czesko-polskiej współpracy transgranicznej”, uruchomienie Centrum Konsultacyjno-Informacyjnego, konferencje i działania promocyjne. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 -2013.

www.czpl.wsa.bielsko.pl

Nowy międzynarodowy projekt WSA